Головна / Регламентуючі документи

Регламентуючі документи

                                                                                                                                    Згідно

                                                                                                                                    додатоку №6

                                                                                                                                    до рішення міської ради

                                                                                                                                    від 29.01.2021 № 8/3/6

 

        

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення

 Тернопільської міської ради

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


            1.1. Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради (надалі Відділ) є виконавчим органом Тернопільської міської ради.
            1.2. Відділ утворюється Тернопільською міською радою, є підзвітним і підконтрольним їй, являється правонаступником прав і обов’язків управління охорони здоров’я Тернопільської міської ради, Відділ підпорядковується у своїй діяльності міському голові та виконавчому комітету міської ради. Роботу Відділу координує заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

            1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, з питань здійснення повноважень органів виконавчої влади - наказами МОЗ України та наказами управління охорони здоров’я облдержадміністрації, положенням про Відділ, стандартом ISO 9001, Настановою у сфері якості, Політикою у сфері якості та іншими нормативними актами.

            1.4. Місцезнаходження Відділу: 46000, м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 1.

 

ІІ. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ВІДДІЛУ


            2.1. Відділ є юридичною особою.

            2.2. Відділ веде самостійний баланс, має право відкривати бюджетні реєстраційні рахунки в установах Державного Казначейства України, у межах своїх повноважень укладати від свого імені угоди з юридичними і фізичними особами, мати майнові і немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у судах.

            2.3. Відділ має печатку із зображенням Державного Герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.
            2.4. Відділ фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету, виділених на його утримання.
            2.5. Майно Відділу належить йому на правах оперативного управління.
            2.6. Відділ володіє і користується майном, що знаходиться в його управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень діючого законодавства України.

ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ


            3.1. Метою діяльності Відділу є забезпечення прав членів Тернопільської міської територіальної громади у сфері охорони здоров'я шляхом створення сприятливих умов для функціонування на території Тернопільської міської територіальної громади закладів, підприємств і установ охорони здоров'я.

           

3.2. Завданнями Відділу є:

-       прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення Тернопільської міської територіальної громади медико-санітарною допомогою;

-       забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів та технологій;

-       координація діяльності закладів, установ, організацій і підприємств охорони здоров'я, що знаходяться в комунальній власності Тернопільської міської територіальної громади;

-       забезпечення діяльності і організація фінансування закладів, установ, організацій і підприємств сфери охорони здоров'я Тернопільської міської територіальної громади, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади;

-       забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій і підприємств у сфері охорони здоров'я з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями;

-       участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров'я в інтересах Тернопільської міської територіальної громади;

-       сприяння матеріально-технічному забезпеченню і розвитку закладів, установ, організацій і підприємств охорони здоров'я, що знаходяться в комунальній власності Тернопільської міської територіальної громади;

-       нормативна і програмна підтримка закладів, установ і підприємств зазначеної сфери;

-       забезпечення зв'язку та взаємодії із прес-службою Тернопільської міської ради та засобами масової інформації.

            3.3. Відділ при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами міської ради, управліннями, відділами та іншими виконавчими органами Тернопільської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об'єднаннями громадян.

 

ІV.ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ


            4.1. Власні повноваження:

            4.1.1. Підготовка пропозицій виконавчому комітету міської ради для включення до програм соціально-економічного розвитку Тернопільської міської територіальної громади у сфері охорони здоров'я, участь в організації виконання цих програм, надання виконавчому комітету Тернопільської міської ради пропозицій щодо участі в розробці відповідних програм, що затверджуються міською та обласною радами.

            4.1.2. Підготовка пропозицій виконавчому комітету міської ради стосовно показників у сфері охорони здоров'я для подальшого подання в міську та обласну ради.

            4.1.3. Надання пропозицій виконавчому комітету міської ради по забезпеченню збалансованого економічного і соціального розвитку Тернопільської міської територіальної громади у сфері охорони здоров'я, ефективного використання з цією метою природних, трудових і фінансових ресурсів.

            4.1.4. Аналіз стану галузі охорони здоров'я, визначення її тенденцій та перспектив розвитку на території Тернопільської міської територіальної громади. 

            4.1.5. Підготовка та надання виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо залучення на договірних засадах підприємств, закладів, установ і організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку сфери охорони здоров'я на території  Тернопільської міської територіальної громади, участь у координації цієї роботи.

            4.1.6. Підготовка та надання виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади в сфері охорони здоров'я на підприємствах, в установах і організаціях різних форм власності.

            4.1.7. Розробка і підготовка пропозицій для включення до проекту бюджету Тернопільської міської територіальної громади по галузі охорони здоров'я.

            4.1.8. Підготовка та надання виконавчому комітету міської ради необхідних фінансових показників і пропозицій для складання проекту бюджету з питань охорони здоров'я, фінансових планів комунальних некомерційних підприємств.

            4.1.9. Координація і контроль за роботою закладів охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади. Організація і сприяння матеріально-технічному і фінансовому забезпеченню цих закладів.

            4.1.10. Заслуховування звітів про роботу керівників закладів, установ та організацій сфери охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.
            4.1.11. Участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади.

            4.1.12. Внесення у встановленому порядку пропозицій по відкриттю, створенню, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади.

            4.1.13. Участь в організації медичного обслуговування в навчальних закладах, що відносяться до комунальної власності територіальної громади  або передані їй.

            4.1.14. Сприяння роботі наукових спілок, товариств, асоціацій, інших громадських і неприбуткових організацій, що діють у сфері охорони здоров'я.

            4.1.15. Підготовка та надання пропозицій міській раді щодо укладення договорів з іноземними партнерами на придбання і реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг в установах охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади.

            4.1.16. Сприяння зовнішньоекономічним зв'язкам закладів, установ, підприємств та організацій охорони здоров'я, що розташовані на території Тернопільської міської територіальної громади, незалежно від форм власності.

            4.1.17. Проведення перевірок підприємств, закладів, установ та організацій сфери охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади щодо дотримання статутних вимог.

            4.1.18. Узгодження статутів (положень) комунальних закладів, установ, організацій, підприємств сфери охорони здоров'я, розташованих на території Тернопільської міської територіальної громади.

            4.1.19. Подання міському голові пропозицій про нагородження відзнаками міської ради колективів та окремих працівників підприємств, закладів, установ, організацій охорони здоров’я різних форм власності, підготовка клопотань про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, про присвоєння почесних звань України.

            4.1.20. Розгляд у встановленому порядку листів, заяв, скарг та звернень громадян, юридичних осіб, ведення прийому громадян з особистих питань і організація виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань.

            4.1.21. Проведення перевірки по скаргах громадян при порушенні ліцензійних умов закладами охорони здоров’я Тернопільської міської територіальної громади усіх форм власності.

4.1.22.Вжиття заходів по організації діяльності (діагностичну, лікувальну, експертну) щодо  осіб,  визнаних судом недієздатними внаслідок психічних захворювань або визнаних судом обмежено дієздатними внаслідок зловживання спиртними напоями чи наркотичними речовинами, а  також  щодо утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком до трьох років у будинках дитини.

4.1.23. Подає відомості про виборців, щодо яких протягом попереднього місяця встановлено постійну нездатність пересуватися самостійно. 

4.2. Делеговані повноваження:

            4.2.1. Забезпечення надання в межах виділеного фінансування доступного безкоштовного медичного обслуговування на території Тернопільської міської територіальної громади.

            4.2.2. Формування пропозицій для виконавчого комітету міської ради по розгляду і внесенню зауважень до проектів планів підприємств, закладів, установ, організацій охорони здоров'я, що не відносяться до комунальної власності територіальної громади, здійснення яких може викликати негативні соціальні та демографічні наслідки.

             4.2.3. Участь у забезпеченні відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" розвитку усіх видів медичного обслуговування, розвитку й удосконаленню мережі закладів охорони здоров’я,

            4.2.4. Участь у забезпеченні відповідно до законодавства пільгових категорій населення територіальної громади лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

            4.2.5. Сприяння та участь у забезпеченні на території Тернопільської міської територіальної громади в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я.

            4.2.6. Здійснення інших повноважень, делегованих Відділу відповідно до чинного законодавства України.

 

V. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ


            5.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою.
            5.2. Начальник Відділу:

-          здійснює керівництво діяльністю Відділу;

-          несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань, здійснення його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

-          видає в межах своєї компетенції накази, обов’язкові для виконання посадовими особами відділу, підприємствами, установами, закладами охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності та координує їх виконання;

-          подає на затвердження міському голові штатний розпис та кошторис Відділу;

затверджує план використання бюджетних коштів і штатний розпис закладів, установ і організацій сфери охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади;

-          подає міському голові подання про призначення та звільнення з посади директорів комунальних некомерційних підприємств;

-          затверджує посадові інструкції працівників Відділу та контролює їх виконання;

-           погоджує призначення та звільнення з посад заступників директорів, медичних директорів комунальних некомерційних підприємств;

-          розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Відділу;

-          є головним розпорядником коштів, переданих Відділу з міського бюджету для фінансування витрат на утримання комунальних некомерційних підприємств, виконання програм у сфері охорони здоров'я Тернопільської міської територіальної громади згідно затверджених у встановленому порядку планів використання бюджетних коштів та здійснює контроль за їх використанням;

-           представляє Відділ у взаємовідносинах із фізичними і юридичними особами без доручень;

-           укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Відділу, видає довіреності;

-           відкриває і закриває рахунки в установах Державного Казначейства України, має право першого підпису на банківських документах;

-           контролює ведення діловодства, організовує збереження документації і майна Відділу;

-           веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і обґрунтованих прохань, розглядає у встановленому порядку звернення громадян, юридичних осіб;

-           нагороджує співробітників Відділу і працівників закладів, установ, підприємств, незалежно від форми власності, а також членів об'єднань і громадських організацій громадян, що діють на території Тернопільської міської територіальної громади в сфері охорони здоров'я, почесними грамотами і грамотами, пам'ятними дипломами;

-           інформує територіальну громаду про виконання рішень Тернопільської міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови в частині охорони здоров’я та висвітлює свою діяльність у засобах масової в межах компетенції.

-          Кваліфікаційні вимоги:

На посаду начальника може бути призначена особа, яка має вищу освіту в галузі медицини за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 2-х років або, виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій, стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3-х років, вільно володіє українською мовою.

 

VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1.Статус посадових осіб Відділу визначається Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

6.2.Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

6.3.Структура Відділу визначається штатним розписом, який затверджується міським головою.

6.4.Відділ  має печатку зі своїм найменуванням, штампи, бланки.

6.5.Ліквідація чи реорганізація Відділу здійснюється за рішенням Тернопільської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

6.6.Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

 

 

Міський голова                                                                                 Сергій НАДАЛ